👈 فروشگاه فایل 👉

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 151 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده :

دانشگاه نظامی مبتنی بر هنجارهای درونی و نهادی شده است که ماهیتی جهان شمول داشته و سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می‌باشد. این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی که از نظر ارتباط بین متغیرها علی محسوب     می گردد. از نظر هدف مطالعه‌ای كاربردي و از نظر درجه اهمیت و کنترل داده‌ها نیز تحقيقي پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به تعداد 846 نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بوده و مبنای آن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 265 نفر محاسبه گردید. برای   جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای استفاده گردید. بررسی روایی پرسشنامه‌های اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی بر اساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از شاخص های سازه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه‌ها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار18  SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و   معنا داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان وجود دارد. مدل‌های ارائه شده (برگرفته از مدل مفهومی تحقیق) توسط نرم افزار AMOS 18  نشان دهنده برازش داده‌های تجربی با داده‌های مشاهده شده بود.

مقدمه

محیط اجتماعی دانشگاه بمثابه نهاد متولی تولید علم، نقش عمده‌ای را در انتقال فرهنگ، درونی کردن هنجارها و ارزش های دانشگاهی- حرفه‌ای و توسعه مفهوم «مبادله اجتماعی» ایفا می‌کند (باربور، 1362). دانشگاه دارای یک نظام هنجاری درونی و خاص است. این هنجارهای درونی جهان شمول، سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد (نورشاهی، 1382). توسعه و ارتقاء کارکردهای سه گانه دانشگاهی با اخلاق حرفه‌ای اعضای دانشگاهی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. بطوریکه امروزه اخلاق حرفه‌ای و مباحث مربوط به آن همچون مسئولیت علمی، باور به خود کارایی، حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی به ضرورتی انکار ناپذیر در فعالیت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاهی تبدیل شده است. اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، به مجموعه‌ای از رهنمود‌های اخلاقی و ارزشی اطلاق می‌گردد که رفتارهای سازمانی اعضاء دانشگاهی را در آموزش، پژوهش و کنش عقلایی در میدان دانشگاه را هدفمند نموده و هماهنگی در حرکت بسوی شیوه مطلوب فعالیت دانشگاهی را میسر و امکان تحول معرفتی پویا را در اجتماع علمی امکان پذیر می‌سازد (قانعی راد، 1385). اهمیت روابط اجتماعی، ماهیت و بستر شکل گیری مبادلات اجتماعی و فهم صحیح از اخلاقیات حوزه علم و اندیشه، توجه رهبران و سیاست گذاران آموزش عالی را به درک عوامل تاثیر گذار برآن جلب نموده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت سازمانی دانشگاه قلمداد می‌شود. ماهیت نظام دانشگاهی، و نقش ظریف و حیاتی آن در تولید و نشر علم، به گونه ایست که بیش از سرمايه فيزيكي و انساني، متکی بر شبكه هاي روابط جمعي و گروهي، انسجام ميان حرفه‌ای‌های دانشگاهی است. اهمیت حیاتی تولیدات علمی ناب و نشر اندیشه‌های علمی و آزمودنی‌های انسانی در پیوندی ناگسست با باندهای اخلاقی کنشگران عرصه علم قرار می‌گیرد. پوتنام عناصر سرمايه اجتماعي را عوامل انکار ناپذیر در اثربخشي فعالیت های علمی و بویژه مزین شدن آن با اخلاقیات حرفه‌ای قلمداد می‌کند (اندیشمند، 1388).

ضرورت پرداختن به آموزش سطح سوم به عنوان موتور رشد و توسعه انسانی، تربیت فرهیختگان علمی و انتقال آموزه‌های علمی معتبر و موثق به جامعه، در پیوندی تنگاتنگ با اخلاق حرفه ای، بررسی آن در بستر سرمایه اجتماعی را به ذهن متبادر می‌سازد. در این تحقیق محقق در صدد است که به جریان تاثیر و تاثر مولفه‌های دو متغیر سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در میان دانشگاهیان بپردازد. براین اساس در فصل حاضر به بیان مسئله تحقیق، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه ها، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

چکیده          1   

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1) مقدمه             3

1- 2) بیان مسئله          4

1- 3) اهمیت و ضرورت تحقیق           7

1- 4) اهداف تحقیق            8

1- 5) فرضیه‌های تحقیق         9

1- 6) چارچوب نظری تحقیق         9  

1- 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها         12

1- 7- 1) سرمایه اجتماعی          12   

1- 7- 2) اخلاق حرفه‌ای         14

1- 8) قلمرو تحقیق          16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2- 1) بخش اول –  سرمایه اجتماعی

2- 1- 1) مقدمه        19 

2- 1- 2) تاریخچه        19 

2- 1- 3) مفهوم سرمایه اجتماعی        20

2- 1- 4) مبانی نظری سرمایه اجتماعی       23

2- 1- 4- 1) تئوری پیوند ضعیف       23

2- 1- 4- 2) تئوری شکاف ساختاری         23

2- 1- 4- 3) تئوری منابع اجتماعی        24

2- 1- 4- 4) مدل کیفی سرمایه اجتماعی        25

2- 1- 4- 5) مدل CLRLA         26

2- 1- 4- 6) مدل SCAT         27

2- 1- 4- 7) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی        29

2- 1- 4- 8) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت       30

2- 1- 4- 9) مدل سرمایه اجتماعی استون        32

2- 1- 4- 10) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران         33

2- 1- 4- 11) چارچوب سرمايه اجتماعي مشترك و اعتبار مشترك ( شهرت مشترك ) ويدمن و همكاران     33

2- 1- 4- 12) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن       34

2- 1- 4- 13) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی        34

2- 1- 4- 14) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی        35

2- 1- 5) مزایای سرمایه اجتماعی        38

2- 1- 6) دیدگاه های انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی        39

2- 1- 7) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان ها      42

2- 1- 8) عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی       43

2- 1- 9) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی       45

2- 1- 10) سرمایه اجتماعی و آموزش عالی        46

2- 2) بخش دوم –  اخلاق حرفه‌ای

2- 2- 1) مقدمه        50

2- 2- 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای        50

2- 2- 3) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای        52

2- 2- 4) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه        53  

2- 2- 5) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای         54

2- 2- 6) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه         55

2- 2- 6- 1) مسئولیت علمی          55

2- 2- 6- 2) باور به خودکارایی        62

2- 2- 6- 3) حس تعلق به اجتماع علمی        63

2- 2- 7) عوامل مؤثر  بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه      65

2- 2- 7- 1) فرهنگ رشته‌ها          65

2- 2- 7- 2) فرهنگ نهادی       66

2- 2- 7- 3) فرهنگ نظام ملی        66

2- 2- 8) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی      67

2- 3) بخش سوم - پیشینه تحقیق

2- 3- 1) مطالعات داخلی         72

2- 3- 2) مطالعات خارجی         77

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3- 1) مقدمه         80

3- 2) روش تحقیق         80

3- 3) جامعه آماری      81

3- 4) نمونه آماری       81

3- 5) ابزار جمع آوری داده‌ها         82

3- 5 - 1) پرسش نامه        83

3- 6) روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها      84

3- 6 - 1) روایی        84

3- 6 - 1- 1) روایی صوری و محتوایی       84 

3- 6 - 1- 2) روایی سازه         84

3- 6 - 2) پایایی        92

3- 7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها       93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4- 1) مقدمه          95

4- 2) آمار توصیفی         96

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت در مورد فارابی امنیت در شبکه های کامپیوتری مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چک محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی اصفهان از سال 80 الی 89 مقاله ركود اقتصادي؛ زنگ خطرتوسعه