👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسی تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب،

در قالب Word و 109 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در کشور است. از اینرو با بهره جستن از مدل پنل دیتا، داده های 30 استان کشور طی سال‌های 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است که مخارج بهداشت و درمان خانوارها در استان‌های کشور با تقاضای بیمه رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین مشخص گردید که تورم با تقاضای بیمه رابطه منفی دارد. از دیگر متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر، درآمد سرانه است. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری میان درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه وجود ندارد. یعنی افزایش و یا کاهش درآمد اسمی افراد تاثیر بر تقاضای بیمه ندارد. رابطه تقاضای بیمه درمان مکمل با کلیه عوامل موثر بر آن با انتظارات تئوریک سازگاری دارد. در مدل برآورد شده، مقدار عرض از مبدأ 30 استان کشوراز لحاظ آماری متفاوت است. این تفاوت ممکن است ناشی از ویژگی‌های خاص اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان‌های کشور باشد که برای گسترش بیمه درمان باید مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه

در زندگی فعال و پرریسک امروزی بیمه یک نیاز و احتیاج است و هرچه تمدن توسعه می یابد به علت خطرات و ریسک‌های جدیدی که حیات و آرامش انسان‌ها را تهدید می کند نقش در تامین آینده افراد، آرامش خاطر اجتماع، توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاه بشری آشکارتر می شود. بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است (Fransva, 2002). یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. در واقع مواجهه با طبیعت تصادفی سلامت از مسائل اقتصادی موثر بر زندگی بشر است. اهمیت این موضوع به این واقعیت باز می‌گردد که بیماری می تواند با اعمال دو نوع هزینه، رفاه آحاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد: اول، هزینه‌های درمانی مورد نیاز برای بهبود و یا درمان بیماری و دوم، درآمد دستمزدی که احتمالا در دوره بیماری از دست می‌رود. این واقعیت، منجر به ایجاد تمایل به پرداخت برای تامین در برابر بیماری شده و به عبارت دقیق‌تر، تقاضا برای بیمه های درمانی (بهداشتی) را تحریک می کند. الگوی اقتصاد خرد بنیادی توصیفگر تقاضای بیمه (درمانی)، غالبا با بهره‌گیری از چهارچوب‌های خرید همه یا هیچ به تحلیل رفتار آحاد اقتصادی می پردازد(نخعی آغمیونی و کاموئی، 1389).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی و معرفی متغیرها پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

چکیده    1

1-1-مقدمه    3

1-2-بیان مسئله    3

1-3-ضرورت انجام تحقیق    4

1-4- چارچوب نظری    5

1-5-سوالات تحقیق    6

1-5-1- سوال اصلی    6

1-5-2-سوالات فرعی    6

1-6- فرضیه های تحقیق    7

1-7- اهداف تحقیق    7

1-7-1-هدف اصلی    7

1-7-2-اهداف فرعی    7

1-8-  قلمرو پژوهش    7

1-8-1 قلمروزمانی    7

1-8-2 قلمرو مکانی    8

1-8-3 قلمرو موضوعی پژوهش    8

1-9- کلیات روش انجام کار    8

1-10- خلاصه فصل    9

1-11- ساختارگزارش تحقیق    9

2-1-مقدمه    12

2-2-تاریخچه بیمه    13

2-2-1-تاریخچه بیمه درمانی در ایران    14

2-3-بیمه تکمیلی    15

2-4-ابعاد خدمات بیمه‌ای    16

2-5-انواع بیمه    17

2-5-1-بیمه عمر    17

2-5-2-بیمه های به شرط فوت    18

2-5-3-بیمه های به شرط حیات    19

2-5-4-بیمه های عمر و پس انداز ( مختلط پس انداز )    20

2-5-5-بیمه اعتبار    21

2-5-6-بیمه درمان    21

2-5-6-1-انواع بیمه درمان    22

2-6-عوامل موثر بر سرعت بخشیدن پوشش بیمه درمان    22

2-6-1-وجود درآمد افراد طبقه متوسط جامعه و نرخ رشد اقتصادی    22

2-6-2-ساختار اقتصادی    23

2-6-3-هزینههای اجرایی    23

2-6-4-توانایی اجرا کردن طرح بیمه درمان    23

2-6-5-یکپارچگی بین جامعه    23

2-7-تبیین اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر فروش بیمه درمان    24

2-8-چالش‌های بیمه درمان    25

2-9-خصوصیات بیمه‌های درمان گروهی    26

2-9-1-صدور گروهی    27

2-9-2-.قرارداد اصلی    27

2-9-3-هزینه پایین    28

2-9-4-قابلیت انعطاف    28

2-9-5-نرخ‌گذاری تجربی    28

2-10-وضعیت بیمه درمان در ایران و دنیا    28

2-11-علل پیدایش و گسترش بیمه تکمیلی درمان    31

2-12-مبانی نظری تابع تقاضا    32

2-12-1-مبانی نظری بیمه درمانی    33

2-13-نتیجه گیری    34

2-14-پیشینه تحقیق    36

2-14-1-مطالعات داخلی    36

2-14-2-مطالعات خارجی    40

3-1- مقدمه    45

3-2- روش کلی تحقیق    45

3-3- روش گردآوری اطلاعات    47

3-4- جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه    47

3-7- روش انجام کار    47

3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی    48

3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی)    48

3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی    49

3-7-3-1- مدل پانل دیتا    49

3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا    49

3-7-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا    50

3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی    51

3-7-3-2- روش برآورد    52

3-7-3-3-آزمون ريشه واحد در دادههاي پانل    53

3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری    54

3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری    54

3-8- فرضیات تحقیق    54

3-9- خلاصه فصل    55

4-1- مقدمه    57

4-2- آمار توصیفی    57

4-3- متغیر وابسته    57

4-3-1- حق بیمه درمان    57

4-4- متغیرهای مستقل    59

4-4-1- مخارج بهداشتی    59

4-4-2-درآمد سرانه    60

4-4-3- تورم    61

4-5- آمار استنباطی    62

4-5-1-مراحل برآورد مدل    63

4-5-1-1- آزمون ریشه واحد    63

4-5-2-تخمین  مدل    64

5-1- مقدمه    73

5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی    73

5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی    73

5-4- بحث درباره نتایج    74

5-5- نتایج آزمون فرضیه ها سوالات تحقیق    75

5-6- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها    76

5-7- محدودیت های تحقیق و پیشهادات برای پژهش های آتی    76

منابع و ماخذ    78

پیوست    82

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی و ارزیابی تهويه ماشين هاي الكتريكي پاورپوینت کاداستر مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی و مد لهای پیش بینی مختصری برنقش پرورش سنتی و تکلونوژی -اصطلاح ژنتیک سیب مقاله مورچه ها