👈 فروشگاه فایل 👉

محصول نهايي گزارشگري مالي

ارتباط با ما

... دانلود ...

محصول نهايي گزارشگري مالي

محصول نهايي گزارشگري مالي. صورت هاي مالي است. هر صورت مالي منعكس كننده اطلاعاتي است كه در مجموع مي تواند تصوير روشني از واحد تجاري مورد نظر ارائه نمايد. صورت سود و زيان جامع يكي از صورت هاي مالي است كه ميزان افزايش يا كاهش حقوق صاحبان سرمايه را از بابت درآمدها و هزينه هاي مختلف نشان ميدهد. سرمايه گذاران. اعتباردهندگان. مديريت و سايرين جهت اتخاذ تصميم هاي اقتصادي به اطلاعاتي در مورد علل تغيير دارايي ها و بدهيهاي بنگاه. نتايج معاملات و آثار رويدادها و شرايط برخاسته از محيط نياز دارند. هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير ارائه ي صورت سود و زيان جامع بر تصميم گير ي هاي استفاده كنندگان از ديدگاه آنان است. از اين رو با استفاده از متون و ادبيات حسابداري مولفه هاي تصميم گيري شناسايي گرديد و مبناي طراحي سوال هاي ابزار اندازه گيري قرار گرفت. اطلاعات لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. جامعه آماري پژوهش متشكل از دو گروه استفاده كننده صورت هاي مالي شامل مديران (كارشناسان ارشد مالي) شركت هاي سرمايه گذاري با تعداد 103 نفر و مديران مالي (كارشناسان ارشد مالي) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود. اين تحقيق شامل دو فرضيه است. فرضيه اول تحقيق مربوط به تاثير ارائه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده كنندگان صورت هاي مالي از ديد استفاده كنندگان صورت هاي مالي است. نتايج آزمون فرضيه اول كه با استفاده از روش توزيع دو جمله اي در سطح معني داري 0.05 انجام پذيرفت. نشان مي دهد كه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده كنندگان تاثير دارد. فرضيه دوم تحقيق مرتبط با تفاوت بين ديدگاه هاي استفاده كنندگان صورت هاي مالي در ارتباط با تاثير صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي آنان مي باشد. نتايج آزمون اين فرضيه كه با استفاده از تحليل آماري كاي دو

👇محصولات تصادفی👇

تئوري حسابداري (2) تأثير زوج درمانی اسلامي در افزايش خویشتن بینی و جهت گيري مذهبي و تناسب زناشويي زوج هاي نامتناسب بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SM تحقیق اصل عدم مداخله حقوق بشر (دومينيك مك‌گلدريك ) آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 81