👈 فروشگاه فایل 👉

مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان

عنوان صفحه

چكيده 1

فصل اول:كليات تحقيق 2

مقدمه 3

بيان مساله 4

اهداف تحقيق 5

تعاريف عملياتي و نظري و اثرها و مفاهيم 6

فرضيه تحقيق 6

فصل دوم:ادبيات و پيشينه ي تحقيق 7

تعريف 8

تاريخچه 12

مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران 21

اهميت دامنه حدود و زيانبخشي بيمارايهاي رواني در جامعه 27

علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني 30

تفاوتهاي فردي در كار 38

جنبه هاي تفاوتهاي فردي 38

تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي 39

روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي 40

شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان 41

كاربرد روانشناسي و روشهاي علمي در گزينش 42

فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل 43

آزمونهاي استخدامي 44

مراحل برنامه آزمونهاي استخدام داوطلبان شغل 45

موارد بررسي در تجزيه و تحليل شغل 46

فهرست

عنوان صفحه

ايجاد فرضيه 47

تعيين معيارها 48

اجراي آزمون 49

بررسي نتايج آزمون و تصميم گيري 50

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه 52

حجم نمونه 53

معرفي آزمون گلدنبرگ 54

روش تحقيق 55

فصل چهارم:يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 56

مقدمه فصل چهارم 57

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنيها دردو گروه شاغلين و مشاغل آزاد 57

يافته ها وتجزيه و تحليل آنها 60

جدول 2-4 مقايسه سلامت رواني خانواده در بين شاغلين 61

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري 62

بحث و نتيجه گيري 63

پيشنهادات 64

محدوديت ها 65

پرسشنامه سلامت عمومي گلدنبرگ 66

منابع و ماخذ 71

چكيده :

هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت رواني و عمومي در بين شاغلين مرد داراي شغل آزاد و داراي شغل دولتي حدود سني 35 ساله شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده به اين شكل است .

فرضيه :

بين شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد .

كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي كه 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون سلامت عمومي و رواني گلونبرگ كه داراي 28 سوال است بر روي آنها اجرا گرديده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماري t متغير مستقل نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني كاركنان داراي شغل آزاد و كاركنان داراي شغل دولتي تفاوت معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر 5% مي باشد .

فصل اول :

كليات تحقيق

مقدمه

در طول قرن بيستم بيش از تمام تاريخ دستخوش دگرگوني از نظر شيوه هاي زندگي، روابط اجتماعي و مسائل بهداشتي و پزشكي شده است تلاش شتابزده براي صنعتي شدن و گسترش سريع شهرنشيني و زندگي ماشيني كه لازمه آن قبول شيوه هاي نوين براي زندگي است اثر معكوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتي تازه اي را به بار آورده است .

اوضاع اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي نابه سامان جهان و بار مشكلات اجتماعي و محيطي و رواني واكنش هاي بيمارگونه بسياري از افراد و جوامع به وجود آورده است .

كه خود سبب وخيم تر شدن اوضاع و نا مساعد شدن شرايط محيط زيست شده است گذشته نشان داده است كه بسياري از بيماريهاي شايع غير واگير و بيماريهاي رواني در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه زائيده عواملي هستند كه خود انسان آنها را خلق و گرفتار آن شده است بنابراين چنين عواملي قابل پيشگيري هستند و پيشگيري از بيمارها ، و رعايت بهداشت رواني بايد از روز تولد شروع شود تا از پيدايش ناتوانيها ي جسماني و رواني كه سد راه انسان براي رسيدن به يك زندگي سالم و موفق است جلوگيري كند سلامت رواني يك زمينه تخصصي در محدوده روان پزشكي است و هدف آن ايجاد سلامت رواني بوسيله پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي رواني كنترل عوامل موثر در بروز بيمارهاي رواني ، تشخيص زود رس بيماريهاي رواني ، پيشگيري از عوارض ناشي از برگشت بيماريها ي رواني و ايجاد محيط سالم براي بر قراري روابط صحيح انساني است (ميلاني فر 1378 ص 6 ).

مفهوم كار وشغل در رشته هاي مختلفي تعاريف متفاوتي دارد كه علوم جامعه شناسي و جمعيت شناسي و ... هر كدام تعاريف گوناگون از كار دارد گر چه توجه به رفتار ان

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ترکیبات آلی شیمیایی پاورپوینت تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی پاورپوینت جامعه شناسي انحرافات مطالعات و رساله معماري طراحي برج های بلند مرتبه پروژه معلمی علوم تربیتی (کارنمای معلمی)