👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة

بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان ابهر

فهرست مطالب

عنوان

چكيده

مقدمه

فصل اول

كليات تحقيق

بيان مسئله

اهداف تحقيق

اهميت تحقيق و فوايد تحقيق

تعريف مفاهيم

پيشرفت تحصيلي

فرضيه

پيشينة تحقيق

حدود و محدوده مطالعاتي

فصل دوم

چارچوب نظري

آراء جامعه شناسان

ديدگاههاي فلسفي

آراء روانشناسان

نظريات روانشناسان در باب پيدايش فراغت

عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت

كاركردهاي اوقات فراغت از ديدگاه اسلام

فصل سوم

روش تحقيق

درآمد

جامعة آماري

نمونة آماري

ابزار پژوهش

روش تحليل داده ها

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم

نتيجه گيري و پيشنهادات

پيشنهادات

منابع

ضمايم

چكيده:

تحقيقي كه پيش روي شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر مي باشد.

كه در فصل اول به طرح و بررسي مسئله اهداف و ضرورت فوايد تحقيق و محدوده و حدود مطالعاتي و فرضيات و تعاريف عملياتي، و پيشينة تحقيق پرداخته شده در فصل دوم اشارهاي به نظريات بزرگان انديشمندان در مورد اوقات فراغت پرداخته شده بر ادبيات تحقيق هم گذري اشاره شده، در فصل سوم، روش تحقيق، ابزار اندازه گيري جامعه آماري كه جامعه آماري در اين تحقيق 1662 نفر است كه بصورت نمونه گيري تصادفي ساده 100 نفر نمونه انتخاب شده است.

در فصل چهارم به تجزيه و تحليل 5 فرضيه زير پرداخته شده است.

به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعاليتهاي ورزشي سپري مي شود.

به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه معناداري وجود دارد.

به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با تحصيلات پدر رابطه معنا داري وجود دارد.

به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با بعد خانوار رابطه معناداري وجود دارد.

به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.

نتايج زير از اين تحقيق استخراج شد.بين چگونگي گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعاليتهاي ورزشي رابطه وجود دارد.

بين چگونگي گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه وجود دارد.

بين چگونگي گذران اوقات فراغت با تحصيلات پدر رابطه وجود دارد.

بين چگونگي گذران اوقات فراغت بابعد خانوار زابطه وجود دارد.

بين چگونگي گذران اوقات فراغت با پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.

در نتيجه 5 فرضيه با 95% اطمينان و5% خطاي تأييد شدند.

مقدمه:

اوقات فراغت را ميتوان مهم ترين و دلپذيرترين اوق

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی تحقیق شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران تحقیق نثر فارسي و آغاز ادبيات تاريخي ديني پاورپوینت-اصول مطالعات استانداردهای طراحی ویلاهای مسکونی (72 اسلاید) تحقیق کارگاه کاربری اراضی (برسی و شناخت شهر فریمان)