👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهد سازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهد سازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهد سازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 111 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

پژوهش حاضربا هدف بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو انجام گرفته است .این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده است که به روش توصیفی – همبستگی از نوع پیش بینی انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان کرمان خودرو بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده به طوری که تعداد نمونه 220 نفر می باشد که از این میان ، تعداد 110 نفر کارگر و 110 نفر از بین کارمندان کرمان خودرو انتخاب شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سلامت عمومی و تاب آوری 25 درصد از تعهد سازمانی را با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی تبیین می نمایند. همچنین نتایج نشان داد که تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی به جز تعهد سازمانی- سلامت عمومی معنادار است.

مقدمه

مطالعه و بررسي تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتي نشان مي دهد که نیروي انساني ماهر و  پرورش یافته در فرآیند تحول جامعه سنتي به جامعه صنعتي تأثیر انکار ناپذ یری داشته است.تأمین نیازهاي افراد وایجاد انگیزه و تعهد براي بالا بردن کیفیت کاري آنان از مهم ترین اهداف سازمان ها می باشد. تعهد کارکنان به عنوان يکی از مهم ترین عوامل براي موفقیت و پیشبرد اهداف سازمان بوده است (شیخ و همکاران، 1384).

 تعهد سازماني از دهه ی هفتاد توجه قابل ملاحظه اي از مطالعات سازماني را به خود جلب کرده است. درعلوم رفتاري، درباره تعهد سازماني که یکی از انواع تعهد است ، پژوهش ها و تعریف هاي زیادی شده است (اسپکتور ، 2006).

 از طرفی ، رويكرد روان شناسي مثبت گرا، با توجه به استعدادها و توانمندي هاي انسان (به جاي پرداختن به نابهنجاري ها و اختلال ها) در سال هاي اخير مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. اين رويكرد، هدف نهايي خود را شناسايي سازه ها و شيوه هايي مي داند كه بهزيستي وسلامت انسان را به دنبال دارند . از اين رو عواملي كه سبب سازگاري هر چه بيشتر آدمي با نيازها و تهديد هاي زندگي گردند، بنيادي ترين سازه هاي مورد پژوهش اين رويكرد مي باشند (والر  ، 2001).

از میان عوامل تأثیرگذار بر سلامت عمومی، سازه ای که طی ده سال گذشته توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است ، تاب آوری  است ( فرایبرگ  و همکاران ،2005 ). تاب آوری به عنوان مقاومت موفقیت آمیزو چالش برانگیز تعریف می شود، و افراد تاب آور افرادی هستند که علی رغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی ها ، از آثار نامطلوب آنها می کاهند و سلامت عمومی خود را حفظ می کنند (آگابی  و همکاران ،2005 ). کونور  (2006) تاب آوری را به عنوان روشی برای اندازه گیری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرس زا و عواملی که سلامت عمومی فرد را تهدید می کنند ، تعریف کرده است .افراد تاب آور دارای رفتارهای خود شکنانه نیستند ، از نظر عاطفی آرام هستند و توانایی مقابله با شرایط ناگوار را دارند( لتزرینگ  وهمکاران ، 2005).

  همچنین ، مطالعات متعدد طيف گسترده اي از عوامل تعديل كننده را شناسايي كرده است گروهي از محققان نشان دادند که خودارزيابي هاي مثبت كه مشابه مفهوم خودكارآمدي باندورا  است و به معني اطمينان افراد به تواناييشان در نشان دادن رفتارهايي خاص، مديريت هيجان ها، رويارويي با موقعيت هاي دشوار زندگي و به دست آوردن حمايت هاي اجتماعي است يكي ازعوامل تعديل كننده محسوب مي شود(چان  و همکاران ، 2009).

خودكارآمدي، جزء اصلي نظريه شناختي- اجتماعي  مي باشد كه به باورها يا قضاوت هاي فرد در خصوص توانايي هاي خود در انجام وظايف و مسئوليت ها اشاره دارد . به عقيده داشتن دانش،مهارت ها و دستاوردهاي قبلي، پيش بيني كننده هاي مناسبي براي عملكرد آينده افراد نيستند، بلكه باور انسان درباره توانايي هاي خود درانجام آنها بر چگونگي عملكرد او مؤثر است . در واقع، خودكارآمدي به احساس شايستگي در كنترل داشتن برمحيط خود تأكيد دارد( باندورا ، 1996).

فهرست مطالب بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهد سازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان به شرح زیر می باشد:

چکیده   

فصل اول : طرح پژوهش

1-1- مقدمه    2

1-2- بیان مسأله    4

1-3- اهمیت و ضرورت    8

1-4- اهداف تحقیق    9

1-5- سؤالات تحقیق:    10

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق:    10

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات    11

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه    14

2-2- مبانی نظری سلامت عمومی    16

2-2-1-تعريف سلامت     17

2-2-2- تعريف سلامت (نرمال) از ديدگاه آماري    18

2-2-3- معايب تعريف آماري نرمال    18

2-2-4- تعريف سلامت از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت    18

2-2-5- طيف سلامت و بيماري    19

2-2-6- ابعاد سلامتي    19

2-2-7- بهداشت عمومي    22

2-2-8- عوامل مؤثر بر سلامتي (تعيين كننده هاي سلامتي)    23

2-2-8-1- عوامل ژنتيكي و فردي    23

2-2-8-2- عوامل محيطي    24

2-2-8-3- شيوه هاي زندگي مردم    25

2-2-8-4- وسعت و كيفيت ارائه خدمات    25

2-2-8-5- عوامل ديگر    25

2-3- مبانی نظری تاب آوری     26

2-3-1- تعاریف تاب آوری    26

2-3-2- ابعاد اساسی تاب آوری    30

2-3-4- ویژگی های افراد تاب آور    33

2-3-5- مبانی نظری تاب آوری    35

2-3-6- مبانی پژوهشی تاب آوری    39

2-4-مبانی نظری تعهد سازمانی    43

2-4-1- مفاهیم تعهد    44

2-4-2- انواع تعهد    45

2-4-3- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی    46

2-4-4- دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی    47

2-4-4-1- مدل سه بعدی تعهد سازمانی آلن و مایر    47

2-4-4-2- مدل مایر و شورمن    49

2-4-4-3- مدل جاروس  و همکاران    49

2-4-5- فرآیند تعهد سازمانی    49

2-4-6- ابعاد تعهد سازمانی (دیدگاه دو بعدی)    50

2-4-7- سطوح تعهد سازمانی    50

2-4-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    51

2-4-8-1- عوامل شخصی    51

2-4-8-2- عوامل شغلی    52

2-4-8-3- عوامل سازمانی    52

2-4-8-4- عوامل فرا سازمانی (محیطی)    53

2-4-9- دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی    53

2-4-9-1- دیدگاه ریچرز    53

2-4-9-2- دیدگاه بکر و بلینگس    53

2-4-10- عوامل مؤثر برتعهد سازمانی    54

2-5-مبانی نظری خودکارآمدی    54

2-5-1- مفهوم خودكارآمدی    55

2-5-2- اهمیت وضرورت خودکارآمدی    57

2-5-3-مبانی روان شناختی خودکارآمدی    59

2-5-4- اثرات خودكارآمدی بر كاركردهای روان شناختی    60

2-5-4-1- اثر خودكارآمدی بر سطح انگیزش    60

2-5-4-2- تأثیرخودكارآمدی بر عواطف    64

2-5-5- مبانی جامعه شناختی خودکارآمدی    66

2-6-پیشینه پژوهش    67

2-6-1- پژوهش های داخلی    67

2-6-2- پژوهش های خارجی    69

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- روش تحقیق    72

3-2- جامعه  و نمونه آماری:    73

3-3- ابزار تحقیق:    73

3-3-1- پرشسنامه سلامت عمومی :    73

3-3-2- پرسشنامه تاب آوری :    74

3-3-3- پرسشنامه تعهد سازمانی :    74

3-3-4- پرسشنامه خودکارآمدی:    75

3-4- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:    76

فصل چهارم : نتایج تحقیق

4-1- مقدمه    78

4-2- یافته های توصیفی    78

4-3-بررسی مفروضه های تحلیل مسیر    79

4-4- یافته های مربوط به فرضیه ها    80

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- مقدمه    87

5-2- بحث و نتیجه گیری    87

5-3- محدودیت های تحقیق    89

5-4- پیشنهادات پژوهش    89

5-4-1- پیشنهادات کاربردی    89

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی    90

منابع    91

👇محصولات تصادفی👇

بررسي ساز و كار‌هاي بازاريابي رابطه‌مند و تأثير آن بر وفاداري مكتب فلسفي رئاليسم پاورپوینت ژئوتکستایل مقاله همسر آزاري الگوی گزارش حقوقی اعتراض به راي داور