👈 فروشگاه فایل 👉

کارورزی حسابرسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کارورزی حسابرسی

منابع و ماهیت وجوه نقد

وجوه نقد معمول وجوه نزد بانکها ( حسابهای جاری)، وجوه موجود در صندوق ، تنخواه گردان و به ندرت ، شامل موجودیها حسابهای پس انداز است. حسابهای بانکی همانند حسابجاری اشخاص و با دسته چک است. فروشهای نقدی ، وصول مطالبات و واریز افزایش سرمایه نوعا سبب افزایش این حسابها و مخارج واحد تجاری سبب کاهش آنها می شود. گاه بر اساس مفاد قرار دادهای دریافت وام بانکی، موجودی حساب بانکی نباید از مبلغ معینی کمتر شود که به آن مانده جبرابی' گوینده در دیگر موارد حساب خاصی برای نگهداری مانده جبرائی افتتاح می شود.

حسابجاری ویژه حقوق و دستمزد و تنخواه گردان، حسابهای با مانده ناچیز است. هنگام پرداخت حقوق و دستمزد چکی به مبلغ خالص حقوق و دستمزد از حسابجاری شرکت تنظیم و به حسابجاری حقوق و دستمزد واریز می شود . تنخواه گردان که برای مخارج – استفاده می گردد در موارد نیاز و پس از تمام شدن موجودی آن، مجددا و چه آن در اختیار متصدی تنخواه گردان قرار داه می شود.

نظارتهای معمول صاحبکار و روشهای بررسی آن ( مانند مغایرت گیری حساب بانکی) بیشتر اشتباهاتی را که در این گونه حسابها رخ می دهد. کشف می کند از طرف دیگر ماهیت نقدی نگی این حسابها خطر کشف شدن سوء استفاده از آنها را افزایش می دهد.

نحوه برخورد حسابرسان در رسیدگی به وجوه نقد

هدفهای حسابرسان از رسیدگی به وجوه نقد، تعیین موارد ز یر است:

1- کفایت کنترلهای داخلی معاملات نقدی

2- اعتبار مبالغ ثبت شده ( وجود مالکیت)

3. ثبت دفاتر بودن تمام حسا بهای وجو ه نقد (کا مل بودن )

4. صحت محاسبات ریا ضی جد اول و صورتهای وجوه نقد و مطا بقت آنها با حسابهای دفتر کل (صحت محاسبات ریاضی )

5. کنایت افشا و مطلو بیت ارائه وجوه نقد ، شامل وجوه با محدویت ( مانند مانده جبرانی ) حسابرسان برای حسابرسی وجوه نقد به اثبات هر گونه در آمد بهره حاصل از سپردن وجوه نیز خواهند پرداخت حسابرسان به ویژه نگران بیش از واقع نشان دادن وجوه نقد می باشند همان گونه که درباره سایر انواع دارا ئبها اعتبار مبالغ مثبت شده بابت وج وه نقد ( هدف شماره حایز اهمیت بیشتری است.

زمان لازم برای حسابرسی وجوه نقد

عامل اهمیت در مورد رسیدگی به وجوه نقد نیز به اندازه رسیدگی به سایر بخشهای کار حسابرسی کاربرد دارد شمارش موجودی یک تنخواه گردان کوچک از لحاظ کلیت وضعیت مالی بی اهمیت است حسابرسان را در ارائه یک نظر مستقل نسبت به صورتهای مالی چندان یاری نمی رساند. با وجود این علی رغم مبلغ اندک وجوه نقد که در ترازنامه نشان داده می شود. حسابرسان در مقایسه با سایر سر فصلهای ترازنامه وقت بیشتری را صرف رسیدگی به آن می کنند. گر چه مانده وجوه نقد درپایان سال ممکن است نسبتا ناچیز باشد ما جمه مبالغ ورودی و خروجی به حساب وجوه نقد در هر کار حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حسابرسان به چند دلیل بر وجوه نقد تاکید نسبی دارند بدهی ها در آمدها هزینه ها و بیشتر دیگر داراییها با وجوه نقد سرو کارد ارند این اقلام یا از معاملات نقدی حاصل می شود یا به وج وه نقد منجر می گر دد . بدین ترتیب رسیدگی به معاملا ت نقدی حسابرسان را در اثبات اقلام متعددی از صورتهای مالی یاری می رساند.

دلیل دیگر رسیدگی وجوه نقد ، نقدینگی کامل آن است که بیشترین وسوسه را برای سرقت وسوء استفاده بر می انگیزد . خطر ذاتی داراییهای سیال ، بالا ست و واکنش حسابرسان در این گونه موارد پی جویی بیشتر است اما در هر حال کشف تقلب تنها در صورتی بر مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اثر می گذارد که مبلغ تقلب ، با اهمیت باشد.

گهگاه ،حسابر سان ممکن است با تقلبات کوچک کارکنان بر خورد کنند . حسا برسان پس از این که تقلب مزبور نمی تواند اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی دا شته باشد باید پی جویی بیشتری موضوع را با مدیر یت و کمیته حسابرسی هیات مدیره در میان گذارند . چنین کاری سبب می شود صاحبکار نسبت به مو ضوع هشیار گردد. حسابر سان را از ادعای سهل انگاری در انجام دادن وظیفه مصون دارد و از صرف وقت روی مو ضوعی که نسبت به صورتهای مالی بی اهمیت است و به نحو شا یسته تری می تواند تو سط کار کنان صاحبکار پی جویی شود ، پیشگیر ی بعمل آید.

کنتر لهای داخلی وجوه نقد

امور مالی شرکت ، که معمولا زیر نظر خزانه دار است بیشتر ین مسئو لیت امور مر بوط به وجوه نقد را به عهده دارد. انجام دادن امور دریا فت و تحویل وجوه نقد به بانک ، امضای چکها ، سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد بر نیاز و حفاظت از وجوه نقد اوراق بهادار قابل دادوستد و سایر داراییهای قابل دادوستد از جمله وظا یف امور ماملی است . علاوه بر این امور مالی باید بودجه وجوه نقد را تهیه کند و در موارد نیاز تر تیب تا مین مالی کوتاه و بلند مدت را بدهد .

مناسبترین حالت آن است که وظا یف امور مالی و حسابداری به گونه ای تلفیق شود که از بر آورده شدن موا رد زیر اطمینان دهد .

1. تمام وجوه نقدی که باید وصول شود در واقع در یا فت شده ، به دقت ثبت گر دید ه و به مو قع به بانک واگرذار شده است .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آناتومی بینی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی (فصل دوم) دانلود پرسشنامه آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد پاورپوینت شهرک کارگران معدن تینقیر تحقیق در مورد از ژرفای نماز