👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله فسیل ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله فسیل ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول : طرح تحقيق 1

مقدمه 2

فصل : بيان مساله 3

1-1-1 طرح مسئله (فسيل چيست ) 4

2-1-1 اهميت موضوع پژوهش 5

فصل دوم : ديرينه شناسان 6

1-2-1 سيري در زندگي ويليام اسميت 7

فصل سوم : سابقه تاريخي موضوع 9

1-3-1 نخستين سنگواره در كجا پيدا شد و از چه زماني مطالعه راجع به فسيل ها آغاز شد 10

فصل چهارم : اهداف 12

1-4-1 اهدافي كه در اين تحقيق دنبال مي شود 13

2-4-1 فرضيات تحقيق 14

بخش دوم : روش تحقيق 15

مقدمه 16

فصل اول : مفاهيم تحقيق 17

عنوان صفحه

1-1-2 متغيرهاي تحقيق 18

فصل دوم : روش تحقيق 19

1-2-2 روش تحقيقي اين پژوهش 20

بخش سوم : تجزيه ، تحليل و نتيجه گيري 21

فصل اول : تحليل داده هاي تحقيق 22

1-1-3 تحليل داده ها پيرامون فرضيات 1 تا 4 23

2-1-3 نتايج بدست آمده از تصاوير 27

3-1-3 نتايج بدست آمده از جدول 28

4-1-3 نتايج بدست آمده از پرسشنامه 29

5-1-3 سوخت هاي فسيلي 30

6-1-3 خبرهاي شنيدني 31

7-1-3 كاربرد فسيل ها 32

فصل دوم : نتيجه گيري كلي و پيشنهادات 34

1-2-3 نتيجه گيري 35

2-2-3 پيشنهادات 36

بخش چهارم : واژه و واژه ياب 38

عنوان صفحه

فصل اول : واژه نامه 39

1-1-4 واژه نامه 40

فصل دوم : واژه ياب 41

1-2-4 واژه ياب 42

بخش پنجم : منابع و مآخذ 43

بخش ششم : ضمائم 45

فصل اول : پرسشنامه 46

1-1-6 پرسشنامه 47

فصل دوم : عكس 48

1-2-6 شرح فعاليت 49

2-2-6 جدول 53

فهرست تصاوير

عنوان صفحه

نمونه فسيل جانور دريايي 55

فسيل يك صدف 56

حشره اي در كهربا 57

نمونه اي از يك فسيل دروغين 58

فسيل استخوان يك جانور دريايي 59

فسيل نوعي سرخس 60

تصوير يك ذغال سنگ 61

فسيل كمياب 62

لاله ي دريايي 63

فسيل در يك ماهي در دريا 64

زحمات دانش مندان براي يافتن فسيل 65

ويليام اسميت 66

مقدمه

سنگهايي كه در ته دريا تشكيل مي شوند اغلب آثاري از جانداران قديمي به نام سنگواره يا فسيل را به همراه دارند . اگر روي گل نرم مرطوب راه برويد جاي پاي شما در آنجا باقي مي ماند وقتي جانور يا گياهي مي ميرد و در ميان گل ها يا ماسه‌هاي نرم مي افتد بدنش فاسد و تجزريه مي شود اما آگاهي اثري از جانداران روي سنگ باقي مي ماند كه نشان مي دهد آن جاندار چه شكلي داشته است. گاهي جاي خالي مانده‌ي بدن جاندار با ماسه ، گل يا كاني پر مي شود . در اين صورت قالب جامدي ، از بدن جاندار درست مي شود كه كاملاً شبيه به صدف برگ يا استخوان جاندار اوليه است . به اين آثار سنگواره ميگويند .

سنگواره اطلاعات زيادي درباره‌ي گياهان و جانوران قديمي به ما مي دهند .

به كمك سنگواره ها چيزهاي زيادي درباره‌ي دايناسورها و جانوران پيش از تاريخ دريافته ايم . از دايناسورها علاوه بر سنگواره هاي جاي پا ، مقداري سنگواره استخوان هم يافت شده است .

1-1-1- طرح مسئله : فسيل چيست ؟

ديرينه شناسي شاخه اي از علم زمين شناسي است كه به مطالعه‌‌ي حياط ديرينه به اتكا به سنگواره ها مي پردازد . در اصل واژه ي فسيل به معناي كندن هر چيز جالب توجه از زمين است و از كلمه اي لاتين گرفته شده است . اما امروزه فسيل به معناي آثار و بقاياي موجودات باقي مانده از ادوار زمين‌شناسي در لابه‌لاي سنگ ها به كار مي‌رود . فسيل ها انواع بسيار دارند بقاياي موجودات نسبتاً جديد ممكن است به كلي از بين نرود بلكه از آن چيزهايي مثل دندان،‌ استخوان و صدفها باقي بماند . گاهي بدن جاندار بطور كامل همراه گوشت يافت مي‌شود و در اين گونه از فسيل ها در شرايط غير عادي و خاصي حفظ شده اند مانند بقاياي فسيلهاي ما قبل تاريخ به نام ماهوت كه در يخ هاي سيبري و آلاسكا محفوظ مانده اند و بقاياي موميايي شده تنبهاي خاكي در غارهاي صحرايي خشك نوادا .

سنگواره هاي ديگري نيز يافت مي شوند كه بعضي از آنها شامل آثار موجودات ما قبل تاريخ است نمونه هاي چنين شواهدي عبارتند از :

1- ردپا : ردپاي جانوران در رسوبات نرم كه بعداً سخت شده اند .

2- حفرات : لوله هايي كه توسط جانوران در رسوبات چوب يا سنك حفر مي شود اين حفرات ممكن است بعداً با مواد معدني پرشده و حفظ شود بعضي از قديمي‌ترين سنگواره هاي شناخته شده را حفرات كنده شده توسط كرمها تشكيل مي‌دهد.

3- كوپروليتها : عبارت از سنگواره مدفوع جانوران و يا محتويات شكم آنها است كه در مورد نوع تغذيه موجودات اطلاعات زيادي در اختيار ما مي گذارند .

2-1-1 اهميت موضوع پژوهش

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس بررسی تبيين زمينه هاي تربيت اخلاقي در دوره كودكي بر اساس ديدگاه اسلام مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی(فصل 2) تحقیق رابطه سواد مالی و اقتصادی و موفقیت مدیران سازمانها دانلود مقاله تجزیه ی اعداد به عوامل اول