👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق امکانات مورد استفاده در معماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق امکانات مورد استفاده در معماری

مقدمه:

انسان با ساختن خانه از محيط بي انهاي پيرامون خود در يك نقطه گرد مي آيد و از پراكندگي و گريز از طبيعت به تمركز و حضور روي مي آورد و بدين گونه به طبيعتي كه بدون حضور انسان رها شده و پراكنده و فاقد معني است معني مي دهد و با بنا كردن خانه به اين تمركز و تجمع هويت مي بخشد و به ايجاد درون و برون دست مي زند. درون و بروني كه قبل از حضور انسان و سكني گزيدنش بروي زمين وجود داشته اند و با پديد آوردن خانه دروني را مي سازد كه بدون حضور انساني كه در آن ساكن مي شود و سكني مي گزيند تحقق نمي يابد. حقيقت خانه سكني بخشيدن و آنچه در رابطه با آن طرح

مي شود اعم از شكل خانه و مصالح و تركيب آنها جزء امور تبعي به شمار مي آيند و آنچه مهم جلوه مي كند رابطه خانه با انسان از يك سو و يا طبيعت از سوي ديگر است. ارتباطي ميان انسان و كل عالم، گرايش از پراكندگي و گريز از طبيعت خالي از انسان به مركزيت حضور انسان.

در سنت ديني حضور انسان بروي زمين، سكني گزيدن و آرامش يافتن كه در بهشت نخستين كه به انسان هويه داده شده بود با شب، همه، زمين، آبي كه در دسترس مي باشد و ابري چند گاهي سايه بيندازد قرين شده كه مظهر و جامع همه آنها خانه و شهر است.

خانه قبل از هر چيز فضا و مكاني دروني است و البته در رابطه با بيرون، كوچه و خيابان و زمين و آسمان و طبيعت و همه هستي، اما آنچه كه به آن معنا مي دهد«سكونت» و پناه گرفتن در مامني است كه پيوند خاطره و خيال است و القاء كننده آرامشي كه در آن خيالاتمان را مرور مي كنيم. خيالاتي بر پايه ارزشهايي تاثير گذار بر آدمي، كه پويش را در آدمي بر مي انگيزد و او را به ادامه و استمرار توصيه مي كند. هر چه خانه تو در تو تر باشد و با گوشه هاي رنج، ماجاء و مامن مناسب تري براي سكونت خاطره است.

مجموعه حاضر مطالعات مربوطه به مجموعه مسكوني واقع در ميدان فردوسي مشهد

مي باشد. كه در آن ابتدا با بررسي تعريف خانه و مفهوم سكونت سعي شده تا نكات مهم در اين زمينه كه گاه مورد توجه قرار مي گيرد مشخص مي شود و مباني نظري كاربر براساس آن شكل گيرد و در ادامه با توجه به رابطه تعامل مسكن و افراد خانواده بر هم به بررسي و شناخت سنا پيدايش و سير تحول و ويژگي هاي مسكن پرداخته شده است و از آن چه پروژه مورد نظر نيازها و ديدگاههاي آنان با هم مقايسه شود.

در انتها با توجه به مفاهيم به دست آمده و بررسي هاي انجام شده بر روي سايت مورد نظر طرحهاي پيشنهادي شكل گرفته است و مطالعات سازه اي و راه كارهاي موجود در اين خصوص ارائه شده است.

در ميان فضاهاي معماري، مسكن اولين نيازي بود كه در ذهن انسان جاي گرفت. توجه انسان اوليه به مسكن تنها به دليل رفع نياز به سرپناه و ايجاد فضاي امن بوده است ولي به تدريج كسب آسايش بيشتر از نظر فيزيكي و رواني در راستاي پيشرفت انسان در طول تاريخ به عنوان اولويتهاي بعدي مطرح شدند بدين ترتيب مي توان گفت مسكن با اهميت ترين فضاي معماري در ميان فضاهاي مختلف هم از نظر پيشينه تاريخي و هم از نظر مدت حضور در آن براي بشر بوده است.

خانه ها در كنار هم هسته اوليه شهرها را تشكيل مي دهند و ديگر عناصر شهري به عنوان فضاي هدماتي وابسته به آن مطرح مي شوند.

بنابراين مسكن در معناي فضاي زندگي بايد به تمام ابعاد فيزيكي و رواني انسان پاسخ دهد چرا كه الگوهاي رفتاري اعضاي جامعه از روحيه حاكم بر فضاي زندگيشان نشات

مي گيرند.

آنچه موجب شاخص شدن يك فضاي معمار از مي شود توجه به همين تعريف موضوع است كه خانه را از طراحي براساس روشهاي ساخت و استانداردها خارج كرده و مفاهيم جديدتر و عميق تري را ارائه مي دهد. به طوري كه مفهوم مسكن در هر زمان و مكان، با توجه به نياز و روحيات مخاطبان خود تغيير و تحول يافته است.

کنترل کيفيت بتن و مصالح خام

نحوه كنترل كيفيت پيمانكار از مصالح توليدي خام بتن و بتن ساخته شده

نحوه كنترل كيفيت پيمانكار از مصالح توليدي خام بتن و بتن ساخته شده

در مشخصات فني خصوصي و نقشه‌هاي اجرايي نوع و طبقه بتن، كيفيت مصالح با توجه به منابع مورد‌نظر، توصيه‌هاي لازم براي مراحل مختلف ساخت و اجراي بتن مطابق مندرجات آيين‌نامه بتن ايران درج مي‌شود. پيمانكار موظف به تهيه مصالح با استاندارد مورد‌نظر، ساخت و اجراي صحيح بتن‌ريزي با توجه به روشها و مندرجات آن مي‌باشد. رعايت مراحل زير قبل از اجراي كارهاي بتني الزامي است.

الف: با توجه به برنامه زمانبندي اجراي پروژه و نيازها، پيمانكار بايد پيش‌بينيهاي لازم براي تهيه، حمل و انبار نمودن مصالح، تأمين ادوات و تجهيزات، تهيه شن و ماسه، وسايل اندازه‌گيري مصالح مختلف، ماشين‌آلات حمل، ريختن و تراكم بتن و بالاخره مصالح و ادوات لازم براي نگهداري صحيح بتن را به عمل آورده و جزئيات اجرايي هر قسمت از كار را براي تصويب دستگاه نظارت ارائه نمايد.

ب: بايد پيش‌بينيهاي لازم از نظر تعداد ماشين‌آلات، لوازم و ادوات مختلف براي بتن‌ريزي بدون وقفه، صحيح و مطابق مشخصات توسط پيمانكار صورت گيرد.

پ: قبل از انجام عمليات بتن‌ريزي، محل گودبرداريها، قالب‌بنديها، آرماتوربنديها، درزهاي ساختماني و محل قطعات مدفون در بتن، با توجه به نقشه‌هاي اجرايي، مشخصات فني خصوصي و دستورالعملها ، كنترل و دستور بتن‌ريزي صادر خواهد شد. پيمانكار بايد پس از آماده نمودن محل اجرا و ساير عوامل ذيربط كتباً دستگاه نظارت را از زمان شروع بتن‌ريزي آگاه نمايد. بدون تصويب قبلي دستگاه نظارت شروع عمليات بتن‌ريزي به هيچ وجه مجاز نمي‌باشد.

ت: در محل بتن‌ريزي پي‌ها يا محلهاي مشابه بايد تمامي راههاي عبور كارگران، سكوهاي كار دستگاههاي حمل و انتقال بتن، به نحوي توسط پيمانكار محافظت شود كه از ورود مواد خارجي به داخل پي يا قالب، آلوده شدن آرماتورها و بالاخره ريزش احتمالي جلوگيري به عمل آيد.

كيفيت بتن ساخته شده

با توجه به نوع سازه و درجه اهميت آن، بايد به ويژگيهاي اصلي بتن به هنگام ساخت، ريختن و نگهداري توجه مخصوص به عمل آيد. بتن با كارايي و دوام زياد به بتني اطلاق مي‌شود كه بتواند به راحتي ريخته شود، در مقابل شرايط محيطي خورنده و بالاخره بارهاي وارد بر آن به خوبي مقاومت كند و مشخصات آن تغيير ننمايد. از اين رو پيمانكار بايد نسبت به ساخت بتن با كيفيت خوب اقدام نمايد. ويژگيهايي كه بايد مورد توجه پيمانكار قرار گيرد به شرح زير است:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت منوریل قم پروژه (کارنما) پایانی دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان بر اساس سر فصل های دانشگاه فرهنگیان تحقیق معماری باغ های ایرانی تحقیق مدیریت کارآفرینی فصل 14 کتاب آسکی در روان پزشکی ( special areas of interest ایستگاه سایکوز بعد از زایمان)