👈 فروشگاه فایل 👉

طرح کارآفرینی تأسيسن وراه اندازي شركت نامداران صنعت

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح کارآفرینی تأسيسن وراه اندازي شركت نامداران صنعت

كارآفريني

موضوع : طرح تأسيسن وراه اندازي شركت نامداران صنعت

فهرست :‌

مقدمه

شركتهاي سهامي

انواع شركتهاي سهامي

اساسنامه قانوني شركت :‌

1) اسم و مركز شركت

2) موضوع شركت

3) مدت شركت

4) مقدار سرمايه

5) نوع سهام

سهام

انواع سهام

علل انتشار سهام با نام

علل انتشار سهام ممتاز

انواع امتيازات سهام ممتاز

تفاوتهاي شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص

عمليات حسابداري ثبت سرمايه

مراحل قانوني مطالبه وپرداخت بقيه بهاي سهام

اوراق قرضه

مجامع عمومي صاحبان سهام

تغييرت در سرمايه شركت سهامي

موارد افزايش سرمايه شركت

موارد تبديل سهام شركت

الف ) شناسنامه شركت :‌

1) تاريخچه ومالكيت

2) تجهيزات وتسهيلات

ب ) سازمان وساختار مديريتي

خلاصه سوابق تجربي وتحصيلي

ج) فعاليتها وخدمات :‌

1) برنامه ريزي وكنترل پروژه

2) مشاوره مديريت ونظارت درعمليات مهندسي وتدارك كالا

3) مشاور مديريت درنظارت درعمليات ساخت ونصب

4) مشاور مديريت ونظارت درعمليات راه اندازي وشروع بهره برداري پروژه ها

راهنماي نگارش

خلاصه سوابق تحصيلي وتجربي

خلاصه سابقه كار

انواع فرمهاي موجود درشركت :‌

فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگان

فرم درخواست تأمين نيروي انساني

برنامه تأمين نيروي انساني مورد نياز شركت

آمار كاركنان برحسب كار وگروههاي شغلي وتخصصي

فرم مراحل انجام كار ـ اطلاع رساني

تعيين وتصويب ضروابط استخدامي

آمار تغييرات نيازهاي استخدامي

پرسشنامه نويسي

درخواست استفاده از بيمه گروهي خدمات درمان بيمارستاني وپاراكلينيكي

قرارداد خريد خدمت كارشناسي

فرم درخواست سرويس كامپيوتري

فرم درخواست آموزش كامپيوتري

فرم مصاحبه جهت تهيه سيستم

فرم مراحل انجام كار ـ سخت افزار وشبكه

فرم برنامه ريزي آموزشي كامپيوتر

فرم درخواست سرويس اضطراري

فرم عضويت در شبكه

فرم درخواست سرويس اينترنت

فرم تمديد اشتراك اينترنت

تصاوير

مقدمه :‌

به نظر كارشناسان ومتخصصين توسعه كشور ايران هم اكنون درحال گذر رسيدن به سمت توسعه پايدار مي‌باشد به منظور عبور از اين مرحله بحراني لازم است با توجه به موقعيت ژئوپلتيك خود دردنياي كنوني با تعيين اهداف واستراتژيهاي مناسب با آن راباموفقيت طي نمايد . لذا د رسطح ملي برنامه‌اي جامع وزير بنايي مانند لايحه فقر زدائي توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگي خودكفايي واستقلال كشور بر پايه اقتصاد بدون نفت و… درهيئت محترم دولت ومجلس شوراي اسلامي مطرح مي باشد . اگر چه شاخص هايي مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتي درآمد سرانه … هركدام مي تواند در برنامه توسعه نقش اساسي داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ويژه اشتغال مولد و پايدار درجهت رسيدن به سوي توسعه همه جانبه از اهميت خاصي برخوردار است ؟ مي تواند در ابعادمختلف اقتصادي ،‌اجتماعي ،‌فرهنگي جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه اي كه بتواند در بازار كار وميزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جواني جمعيت ايران كه درهر سال نياز به حداقل 800000 فرصت شغلي مي باشد اين مهم توجه نمايد ضروري است زيرا بررسي هاي به عمل آمده حاكي از آن است كه د رشكوفاترين دوره اقتصادي درايران 350000 فرصت شغلي ايجاد شده است در رابطه با ايجاد فرصتهاي شغلي مهمترين مسئله اي كه مورد نظر قرار مي گيرد توسعه كيفي نيروي انساني است زيرا منابع انساني عامل اصلي وضرورت رشد وتوسعه اقتصادي ،‌اجتماعي يا فرهنگي درهرسيستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگي استعداد ها وقابليت هاي اين منابع هيچ سيستم ،‌سازمان ويا جامعه اي نمي تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست يابد . از آنجا كه توسعه متضمن حركت وپويايي است بنابراين ،‌بايدانعطاف پذير پيشرونده وبه بيان ديگر پايدار باشد .

👇محصولات تصادفی👇

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنایع،بررسي كنترل كيفيت در شركت ريسندگي بافندگي عالي پوش رساله رشته معماری طراحی مجموعه ورزشي مبانی نظری و پیشینه تحقیق اصول و راهبردهای تصمیم گیری مجدد (فصل 2) بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار