👈 فروشگاه فایل 👉

کار تحقیقی انتشار اوراق مشارکت

ارتباط با ما

... دانلود ...

کار تحقیقی انتشار اوراق مشارکت

موضوع:

انتشار اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

مبحث اول: تاریخچه قانونی

گفتار اول: مفهوم اوراق مشارکت

گفتار دوم: فرق اوراق مشارکت با اوراق قرضه

گفتار سوم: ماهیت حقوقی اوراق مشارکت

گفتار چهارم: انواع اوراق مشارکت

مبحث دوم: شرایط انتشار اوراق مشارکت

گفتار اول: شرایط مربوط به شرکت ناشر

گفتار دوم: شرایط مربوط به اوراق

مبحث سوم: سازمان دهی اوراق مشارکت

گفتار اول: اشخاص و سازمانهای دخیل در انتشار اوراق مشارکت

گفتار دوم: مکانیسم انتشار اوراق مشارکت

مبحث چهارم: حقوق و امتیازات ناشی از ورقه مشارکت

گفتار اول: حقوق صاحب ورقه

گفتار دوم: تضمین سرمایه گذاری صاحبان ورقه مشارکت

گفتار سوم: مزایا اوراق مشارکت

گفتار چهارم: معایب اوراق مشارکت

نتیجه گیری

منابع تحقیق: حقوق تجارت شرکتهای تجاری جلد دوم دکتر بیعا اسکینی – مقاله تحقیقی آقای علی اکبر کارگر- مقاله تحقیقی آقای محمدرضا روشندلی

مبحث اول: تاریخچه قانونی

اوارق قرضه اوراقی است که به موجب آن وام گیرنده (منتشر کننده اوراق) تهد می کند اصل بدهی را در تاریخ سررسید مشخص (برخلاف سهام عادی و ممتاز که سررسید معینی ندارند) باز پرداخت نمایند و همچنین بهره تعیین شده را در فواصل معین پرداخت نمایند

خصوصیات اوراق قرضه

• .حق مالکیت بر شکرت به وجودی نمی آورند

• از سود سهام پرداختی (یا زیان احتمالی ) سهمی نمی برند

• خریدار قرضه می تواندد آن را به دیگری بفروشد

• خریدار جدید از شرکت صادر کننده قرضه طلبکار خواهد بود

اولین قانونی که مفصلاً به انتشار اوراق قرضه پرداخت اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 بود که به شرح نمودار ذیل اوراق قرضه را تعریف می کرد:

خصوصیات اوراق قرصه موارد 51، 52، 53، 55 و بند 11 ماهده 58 قانون فوق

• ورقه قابل معامه ای است

• معرف مبلغی وام به بهره معین

• که تمام آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد

• انتشار اوراق منحصر به شرکتهای سهامی عام

• انتشار اوراق شروط به تمام شدن کل سرمایه شرکت و گذشتن 2 سال از تاریخ ثبت شرکت

• دارندگان اوراق شریک شرکت نیستند

• فقط میتوانند اوراق خودر ا با شرایطی به سهام تبدیل یا تعویض کنند

در سال 1346 به موجب قانونی بودجه دولت اجازه پیدا کرد که اوراق قرضه ای به نام اوراق قرضه دولتی یا دفاعی منتشر کند که به صورت با نام و بی نام با عاملیت بانک مرکزی و با سررسید یک تا ده ساله منتشر شد و معاف ازمالیات و پرداخت اصل و فرع آن را دولت تعهد کرده بود. افتتاح بورس اوراق بهادار در سال 1346 بازار ثانویه ای را برای معاملات سهام و اوراق قرضه دولتی پدید آورد.

طی دوران پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 بهای اوراق به شدت کاهش پیدا کرد و بعد از پیروزی انقلاب، معاملات اوراق قرضه دولتی را کد ماند و باربوی شناخته شدن این اوراق و نهایتاً تصویب بانکداری بدون ربا در سال 1362 پرونده استقراض عمومی از طریق صدور اوراق قرضه دولتی بطور کامل بسته شد.

در حین اجرای برنامه اول توسعه همچنان برای تامین کسری بودجه، استقراض از سیستم بانک مرکزی استفاده می شد در حین اجرای برنامه سوم توسعه در پی مطالعات گسترده سازمان برنامه و بودجه و بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت مسکن مسله استقراض از طریق صدور اوراق بهادار مطرح گردید در خلال اجرای برنامه سوم توسعه انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و تصویب شورای پول به ارزش پنج هزار میلیارد ریال توسط دولت محقق شد

حذف راهکار انتشار اوراق به عنوان یکی از شیوه های بسیار کارساز سرمایه گذاری، نارسایی کوچکی نبود تا از دید دست اندرکاران اقتصاد ملی دور بماند لذا رایزینهای جامعه حقوقی فقی با مدیران حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 در پهنه نظام حقوقی ایران دیدار شده بند الف تبصره ماده 85 قانون برنامه و دوم توسعه در حقیقت انتشار این گونه اوراق را اجازه می داد که به موجب آن به وزارت مسکن و شهرسازی اجازده داده می شود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن به انتشار و فروش «اوراق مشارکت مسکن» اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده در سال 1374 از تصویب هیت وزیران گذشت پس از آن تا سال 1376 در مقررات پراکنده قانونی و از آن میان قانون بودجه سال 1375 ، قانون بودجه سال 1376 مجوز انتشار اوراق مشارکت برای برنامه هیا خاص داده شده که بیانگر گرایش فرایند قانونگذار به پذیرش این نهاد بود سرانجام قوه مقننه لایحه پیشنهادی دولت را در سال 1376 با عنوان «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» در برگیرنده 13 ماده به تصویب رسانید در اجرای ماده 12 قانون مذبور، آئین نامه اجرایی آن یک سال بعد مشتمل بر 38 ماده از تصویب هیت وزیران گذشت وتاکنون حاکم بر انتشار این گونه اوراق است

مبحث دوم:

مفهوم اوراق مشارکت:

اولین تعریف قانونی اوراق مشارکت در تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه 20/9/1372

 اوراق بهادار است

 به قیمت اسم

👇محصولات تصادفی👇

بررسی تطبيقی بورس اوراق بهادار ايران با ساير بورس های جهان مختصری در مورد رنگرزی اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار هاي مالي بازار پول و سرمايه بر اساس تعاليم اسلام مقاله اقتصاد ایران دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای ( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)