👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان

شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان

فصل اول

روش تحقيق

1 – 1 مقدمه

در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، اهداف ومرور پيش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقيق تعيين متغيرها و فرضيات تحقيق پرداخته مي‌شود. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه مشخص شود چه شيوه‌اي اتخاذ گردد تا هرچه سريع، دقيق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌هاي تحقيق دست يافت. علاوه بر اين در اين فصل به تشريح جامعه آماري، تعيين حجم نمونه، اعتبار روايي و روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته مي‌شود.

2-1 نوع و روش تحقيق

تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي‌باشد، همچنين اختلاف ميانگين‌ها نيز مقايسه مي‌گردد. اين تحقيق علاوه بر شناسائي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان ، همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته و معني‌دار بودن اختلافات بين ميانگين متغيرهاي مستقل ونيز پيش‌گوئي تغييرات متغير وابسته بر اثر تغييرات متغيرهاي مستقل را مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

3–1 شيوه‌ اجراي تحقيق

تحقيق حاضر به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه براي شناسايي نيازهاي آموزشي وترويجي توتون كاران استان كردستان صورت صورت گرفته است. در اين تحقيق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان از طريق نمونه‌گيري تصادفي انتخاب گرديد‌ند و پرسشنامه‌هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده كه بعد از جمع‌آوري اطلاعات، كار استخراج و تجزيه و تحليل داده‌ها صورت پذيرفت.

4 –1 جامعه آماري

جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق شامل كليه كشاورزاني است كه در سال زراعي 83-1382 اقدام به كشت توتون در استان كردستان نموده اند وهمچنين طرف قرار داد با مجتمع دخانيات كردستان مي باشند كه برهمين 1038 نفر از توتون كاران جامعه آماري مارا تشكيل مي دهند كه از اين تعداد 657 نفر توتون بارلي و تعداد 381 نفر توتون باسما توليد نموده اند.

5 –1جمعيت مورد مطالعه

جمعيت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعيت مورد نظر است كه با توجه به محدوديت‌هاي تحقيق و گستردگي جغرافيايي و پراكندگي جمعيت مزبور در سطح استان كردستان و نيز به علت عدم دسترسي به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقيق، تعداد 175 نفر ازتوتون كاران در سطح استان برگزيده شدند تا پرسشنامه‌هاي تنظيمي توسط آنان تكميل گردد.

6 –1روش نمونه‌گيري

در اين تحقيق به منظور انجام نمونه‌گيري از ميان جامعه آماري موجود از روش نمونه‌گيري تصادفي استفاده گرديد. اگر در انتخاب نمونه ها براي هر يك از افراد جامعه محدود، شانس و احتمال مساوي در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفي ساده مي نامند . براي بدست آوردن يك نمونه تصادفي ساده كافي است كه براي كليه افراد احتمالات مساوي منظور شود.

در اين روش به هريك از واحد هاي جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده مي شود و انتخاب يك واحد به هيچ شكل در انتخاب ساير اعضاي جامعه تاثير ندارد. ( ازكيا، 1382)

نمونه تصادفي ساده موقعي بكار برده مي شود كه اولاً اختلاف بين افراد جامعه زياد نباشد (واريانس كم باشد) به عبارت ديگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانياً اطلاع قبلي درباره افراد جامعه نداشته باشيم. روش انتخاب نمونه در آمار گيري تصادفي ساده به صورت قرعه كشي يا استفاده از جدول اعداد تصادفي صورت مي گيرد كه دراين تحقيق از روش قرعه كشي استفاده گرديده است.

7 –1تعيين حجم نمونه

با توجه به اين كه تمامي افراد جامعه را نمي‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادي نمونه كه خصوصيات جامعه آماري را داشته باشند انتخاب مي‌‌گردد. در اين تحقيق نحوه تعيين حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران مي‌باشد.

براي محاسبه فرمول كوكران احتياج به پيش برآورد واريانس است بنابراين تعداد 20 نمونه مقدماتي انتخاب گرديد كه انحراف معيار صفت مذكور( دفعات تماس با مروج ) برابر با 725/0 محاسبه گرديد و فاصله حدود اطمينان نيز براي اطمينان بيشتر برابر با 1/0 در نظر گرفته شد كه بر اين اساس، حجم نمونه برابر 175 نفر محاسبه گرديد.

n=

= n حجم نمونه

N = حجم كل جامعه= 1038

= T مقدار t استودنت با 95 درصد اطمينان و 5 درصد خطا به ميزان 2 96/1

= d فاصله حدود اطمينان برابر 1/0

8 –1 متغيرهاي تحقيق

متغير وابسته اين تحقيق ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران در استان كردستان مي باشد، كه اين مقياس از طريق حاصل جمع جبري 16 شاخص بر اساس طيف ليكرت سنجيده خواهد شد. همچنين درتحقيق حاضر 17 متغير مستقل وجود دارد كه شامل: سن، جنسيت، وضعيت تاهل تعداد فرزندان، سطح تحصيلات، شغل اصلي، سطح زير كشت توتون، سابقه كشت توتون ، نوع مالكيت ميزان درآمد سالانه از كشت توتون، استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات، تعداد دفعات تماس با مروج دخانيات، تعداد دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي، بازديد از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشريات ترويجي، استفاده از فيلم هاي آموزشي و عضويت در تعاوني يا تشكلهاي توتون كاران مي باشند.

9 –1روش جمع‌آوري اطلاعات

در تحقيق حاضر براي جمع‌آوري اطلاعات از دو روش عمده يعني روش كتابخانه‌اي، اسنادي و ميداني استفاده شده است.

در روش اسنادي و كتابخانه‌اي ابتدا به منابع رايانه‌‌اي مراجعه و پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهيه، ترجمه و فيش‌برداري اقدام گرديد در اين تحقيق بررسي جامعي در

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سود گزارش شده و سود واقعی (فصل دوم ) مقدمه ای بر مرگ قالب پاورپوینت هرم غذایی تحقیق طـرح های هادی و بهسازی سکونتگاه های روستـایی نیشابور شناسی